وزارت بهداشت از فناوری‌های شتاب دهنده حمایت می کند

شهریار پرس/ رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این وزارتخانه از فناوری های شتاب دهنده برای هسته های فناور حمایت کامل می کند.

محمدرضا منظم اسماعیل پور روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران  یکی از راه های دریافت حمایت های مادی و معنوی برای هسته های فناور را استفاده از شتاب دهنده ها دانست و افزود: بر این اساس در آیین نامه مراکز رشد نیز شتابدهنده ها می توانند در مرکز رشد مستقر شوند و از طریق شرکت های شتاب دهنده می توان این حمایت را برای هسته های فناور و شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری جذب کرد.

وی از تدوین بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد و اظهار داشت: در مجموع تعداد ۱۸ مرکز رشد فناوری سلامت کشور، طی سال گذشته در قالب سه دسته نوپای در حال توسعه و توسعه یافته، مورد حمایت قرار گرفتند.

اسماعیل پور، تهیه و تدوین برنامه های حمایتی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تحقق شعار سال مبنی بر "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" را مورد اشاره قرار داد و گفت: این برنامه های حمایتی در قبال پروژه و مشارکت از صنعت خواهد بود.

وی ادامه داد: این مسیر برای حمایت از مراکز رشد برنامه هاست که بر اساس آن اگر مراکز رشد طرحی داشته باشد که منجر به محصول شود و در آن مشارکت از سمت بخش صنعت را جذب کند، حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارتخانه را خواهند داشت.

اسماعیل پور با بیان اینکه حمایت از طرح های فناورانه از مسیر طرح های یک درصد  از سال جاری آغاز شده است، یادآور شد: از این پس درآمدهای یک درصد به صندوق ویژه ای داده می شود و پس از اعلام فراخوان حمایت های مالی انجام می شود.

وی اظهار داشت: حمایت طرح های پسادکترا و پایان نامه های محصول محور در اولویت قرار دارند و از طرح های پسادکترا صنعتی به ازای هر پایان نامه ۵۰ میلیون تومان و حمایت از پایان نامه های محصول محور تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان انجام می شود.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: آیین نامه حمایت از واحدهای ارایه دهنده خدمات سلامت برای خریداری محصولات، فرآورده‌ها و خدمات تولید داخل و بسته حمایتی- سیاستی افزایش تولید دانش بنیان اشتغال آفرین از جمله حمایت هایی است در دستور کار ایین معاونت قرار گرفته است.